ČÍTANIE

Čítaj o tom, čo ťa zaujíma. Zvedavosť ti pomôže sústrediť sa dlhšie a prečítať viac.


Je dobré začať s jednoduchšími textami a sústrediť sa na všeobecné pochopenie,hlavnú myšlienku článku. Prekladanie každého slovíčka ťa môže veľmi spomaliť a následne úplne odradiť.


Keď začínaš čítať knižku, najťažších býva prvých 20 strán pretože narazíš na množstvo nových slovíčok a výrazov. Stačí si preložiť tie kľúčové. Keď sa s nimi trochu oboznámiš, ďalšie kapitoly pôjdu oveľa rýchlejšie. Už totižto ovládaš základnú slovnú zásobu knihy a tá sa bude ďalej opakovať.


Na začiatok môžeš vyskúšať:

Edície Penguin, po novom Pearson English Readers. Sú to zjednodušené verzie knižiek a vychádzajú v rôznych jazykových úrovniach od začiatočníkov po pokročilých, a ku niketorým knižkám bývajú pribalené CD s narozprávanou verziou. Môžeš si tak vybrať úroveň, na ktorú sa cítiš a vyhnúť sa príliš náročnému textu. Ponuku nájdeš na Penguinreaders.sk

Reading nie je len o knižkách, ale aj o čítaní všetkých textov naokolo. Čím skôr sa dostaneš do kontaktu s reálnou angličtinou, tým lepšie.


Kde ju môžeš nájsť? Pár príkladov:


Vo veľkých supermarketoch a kníhkupectvách predávajú časopisy a noviny v angličtine. Každý si nájde svoje: svetové správy, ekonomika, kultúra, príroda, bulvár... Foreign Affairs, The Economist, Monocle GB, National Geographic, The Sun, ...


Ešte že tu je facebook a iné sociálne média! Okrem postov tvojich priateľov môžeš lajkovať stránky zahraničných médií. Pri každodennom skrolovaní sa ti vždy zobrazia nadpisy v angličtine. Ak budú zaujímavé, pravdepodobne na ne aj klikneš a prečítaš si kúsok textu. Ako každodenné cvičenie však postačí, aj keď si prečítaš hlavné titulky a posnažíš sa porozumieť im. Bezbolestne sa tak na teba „nalepí“ nová slovná zásoba.


READING

Read about what you are interested in. Your curiosity will help you concentrate longer and read more.


At the beginning, it is wise to choose simpler texts and focus on the general understanding, main idea of the article. Translating every word will slow you down and ultimately completely discourage.


When starting to read a book, the most challenging part is the first 20 pages. Here, you will be introduced to many new words and expressions. It is enough to translate the key ones. As you become a little bit more familiar with them, the rest of the book will go smoothly. This is because you already have the grasp of the basic vocabulary in the book and that vocabulary will repeat itself.


To begin with, try:

Penguin editions, currently Pearson English Readers, are simplified versions of books. They are published in different language levels from elementary to advance and often include CDs with narrated books. There is the possibility to pick the language level of the book you feel comfortable with, and not too demanding. To see what is available, visit Penguinreaders.sk


Reading is not just about reading books but, it is also about reading the texts that surround us. The sooner you get in touch with common-use English, the better.


Where can you find it? Few examples:


Foreign English magazines and newspaper are available in big supermarkets and bookshops. Everyone can find a topic that interests them: world news, economy, culture, nature, tabloid. Foreign Affairs, The Economist, Monocle GB, National Geographic, The Sun, etc.


Luckily, there is facebook and other social media outlets! In addition to posts from friends, it is possible to also like foreign media pages. Daily scrolling will give you the headlines in English. On top of that, if you are interested you can click on them and read the articles. However, for daily practice it is satisfactory to just read and try to understand the main headlines. By doing this, you will slowly absorb new vocabulary, pain-free.