PÍSANIE

Pri písaní sa neznalosť gramatiky nedá veľmi úspešne zakryť. V ostatných troch zručnostiach vie vypomôcť kreativita, pri písaní však každý nedostatok či preklep bije do očí. No nenechajte sa tým odradiť.


Na ceste k ideálnemu písomnému prejavu v angličtine môžeš naraziť na tri hlavné výzvy:


1. Slovosled – SVOMPT


Ako vyskladať vetu v angličtine? Anglický slovosled sa od slovenského líši, nie vždy je tak možné prekladať slovíčko za slovíčkom. Našťastie, slovosled v angličtine je logický a fixný – nie je tu milión výnimiek ako v iných jazykoch. Volá sa SVOMPT.

Je majstrovstvo povedať aj komplikovanú myšlienku jednoducho. Na začiatok naozaj postačí jednoduchšia veta so zvládnutým slovosledom a v správnom čase ako hlboko sofistikované kontemplácie, ktorým, žiaľ, rozumie len autor.


2. Gramatické chyby/preklepy


Ako sa správne píše to slovo? V angličtine rozhodne neplatí „píš, ako počuješ.” Píše sa už hlavne na počítačoch a mobiloch. S papierom sa stretneme pravdepodobne len v škole, možno až na maturite. Tu nám na previerku správneho písania ostáva len prácna kontrola v slovníku (elektronickom).


Pri zdokonaľovaní písania sa hodí mať dosť „načítané“. Ak máš v oku, ako sa slovíčka píšu, ruka ti nedovolí napísať to zle. Ak aj áno, čoskoro si uvedomíš, že tam niečo nehrá a opravíš sa.


Písanie na počítači je pohodlnejšie. Poruke je autooprava textov vo Worde (a ďalších textových editoroch). Navyše, môžeš si nainštalovať populárny dodatok ku Google Chrome – Grammarly, ktorý ti automaticky ponúkne opravy textu. Existujú aj stránky, kde vložíš svoj text na kontrolu. (Grammarcheck.net)


3. Formálna úprava – spojky a spojovacie výrazy


Ako dať dokopy ten e-mail? Tak ako slovosled, aj štruktúra písaného textu je prísne logická. Klasické úvod-jadro-záver platí pre eseje, články aj e-maily. Každá myšlienka by mala mať svoj odsek. Aby si ho správne začal,-a, pomôžu spojovacie výrazy (linking words). Stačí, keď si osvojíš niekoľko z nich, ktoré sa ti páčia. Potom ich využiješ aj pri rozprávaní. No a keď už vieš, ako začať odsek, budú sa ti hodiť spojky na logické prepojenie myšlienok.


WRITING

Writing is a skill in which incorrect grammar cannot be masked so easily. Compared to the other three skills, where creativity can help us to a great extent, when writing, any mistake or typo shines. However, let’s not be discouraged by this fact.


On your way to perfecting your writing in English, you can come across 3 main challenges:


1. Word order - SVOMPT


How to compose a sentence in English? The English word order differs from the Slovak one, so it’s not always possible to translate word by word. Fortunately, the English word order is very logical and fixed - it does not have a million exceptions like some languages do. It's called SVOMPT.

Saying a complicated idea simply, that's the mastery. When composing a sentence, it is better to make a simple one, using the correct tense and correctly spelled vocabulary, rather than a deeply sophisticated contemplation that only makes sense to the author.


2. Grammatical errors/spelling/typo


How is that word spelled? In English, write as you hear it cannot be applied. Nowadays, we write mainly on computers and cell phones. We no longer really care for classic paper writing in English. The only instances that you may apply this is when writing an essay at school or maybe even for the first time at maturita (state exam). In this case, the only way to check correct spelling is to look it up in the dictionary (electronic).


When improving your writing, the reading skill becomes handy to. When reading, you see how the words and expressions are spelled correctly. Once writing, this memory emerges so your hand will not let you write it differently, even if you do, you will soon realize that something is wrong and correct the word.


Typing on a computer is more convenient, besides the possibility of spelling auto- correction in Word and elsewhere, you can add a popular extension to Google Chrome called Grammarly – that automatically offers text corrections. In addition to that, there are some websites where you can copy-paste the whole text for correction Grammarcheck.net


3. Structure – linking words


How do I put that email together? As the word order is strictly logical, so is the structure of the written text. The classic introduction-body-conclusion structure applies to essays, articles and emails. Every idea should have its paragraph. To start off a paragraph correctly, we use so-called linking words. It is enough if you remember only a few of them, and then you can use the same ones even when talking. Once you know how to start a single paragraph, there is another set of linking words that will help to connect separate ideas logically.