ROZPRÁVANIE

Pri učení sa cudzieho jazyka, je zrejme najťažšie precvičovať rozprávanie. Popri všetkej gramatike, čítaniu a počúvaniu na konverzáciu neostáva dosť času. Do toho ešte rozprávací blok, neistota pri výslovnosti či hanblivosť pred cudzincami.


Presne to bola hlavná motivácia na vytvorenie ROADMAP, kde si môžeš rozprávanie precvičiť. Je tu však niekoľko zásad a cvičení, ktoré ti pomôžu aj pri samoštúdiu.


Zásady


Neboj sa rozprávať.


Základ je nebáť sa rozprávať, aj keď váhaš nad gramatickým časom, predložkou alebo slovíčkom. Tvoja angličtina nemusí byť dokonalá, aby si mohl,-a rozprávať po anglicky. Je mnoho ľudí, ktorí majú len základnú gramatiku a slovnú zásobu, ale sebavedomie im nechýba. A tak keď rozprávajú, vyzerajú sebaisto a preto v konečnom dôsledku ich chyby nikomu nevadia. Dokážu jasne komunikovať svoju myšlienku – a to je základ konverzácie.


Používaj reč tela.


Hlavným cieľom konverzácie je vyjadriť nejakú myšlienka. K tomu ti môžu pomôcť aj gestá rúk, výraz tváre alebo aj pohyb celého tela. Hovorí sa, že až 80 % komunikácie je neverbálnej. Nechaj ju teda, aby ti pomohla.


Buď kreatívny.


Každú vetu je možné povedať niekoľkými spôsobmi. Netreba sa zaseknúť, keď ti to nepôjde hneď tým prvým. Skús iný, buď kreatívny,-a, tvor a bav sa pri tom.Cvičenia na samoštúdium


Opakuj si nahlas.


Keď sa učíš doma, určite vyslovuj slovíčka, frázy a najlepšie aj celé vety nahlas. Je to dôležité, hlavne aby si si zvykol,-a na tón svojho hlasu v inom jazyku. Potom nebudeš prekvapený,-á, keď sa dostaneš do konverzácie v angličtine. Tiež ti to pomôže lepšie si zapamätať slovíčka.


Kontroluj si výslovnosť.


Ak si si nie celkom istý,-á s výslovnosťou určitého slovíčka, skontroluj si ju na stránke Forvo. Nájdeš tam znenie v rôznych anglických prízvukoch. Sk.forvo.com


Natáčaj sa na video.


Dobrým domácim cvičením na učenie sa angličtiny je natáčať sa na video. Napríklad: keď sa pripravuješ na certifikát, vybert si jednu zo skúšobných tém, nechajt si minútku na prípravu, na premyslenie svojej odpovede a potom sa natoč na mobil či počítač. Je to celkom zábavné a zároveň praktické. Lepšie si tak uvedomíš reč svojho tela a výraz tváre pri rozprávaní. Všímaj si chyby, ktoré robíš a postupne ich môžeš odstraňovať. Tiež si môžeš všimnúť, koľkokrát robíš „hmmmmmm“ a pomaly sa toho zbaviť. Zapisuj si chyby, ktoré robíš a postupne ich odstraňuj.


SPEAKING

Speaking is apparently the most difficult skill to practice when picking up a foreign language. Besides all the grammar, reading and listening, there is little time left for conversations. In addition to that, there is the speaking block, which is the uncertainty of pronunciation or the shyness to speak in front of foreigners.


These very facts have been the main motivation for creating ROADMAP, where you can practice exclusively talking. However, there are a few principles and exercises that can help you improve speaking even in self-study.


Principles


Do not be afraid to talk.


The crucial point is to not be afraid of speaking out loud even if you are unsure of the tense, preposition or vocabulary to use. Your English does not have to be perfect and at the level of a native speaker to be able to talk. There are a lot of people who only have the basic grasp of English grammar and vocabulary, but possess the confidence to speak. They appear very confident when speaking and so ultimately, the mistakes do not matter at all. They are able to express their ideas clearly and that is the basis for useful conversation.


Use body language.


The main goal of the conversation is to express a certain idea. It is also helpful for you to use your hands, gestures, facial expression or some movement of your body. It is said that up to 80% of communication is non-verbal, so let this help you while speaking.


Be creativite.


Every sentence can be said in many different ways. Do not get held up when you cannot compose it according to your first try. You can try another one, be creative, improvise and have fun with it.Self-study exercises


Repeating aloud.


When you learn at home by yourself, make sure you pronounce vocabulary, phrases and sentences aloud. This is crucial for you in order to become used to the way your voice sounds in a foreign language, so you are not surprised once having an English conversation. Repeating the words aloud also helps you to remember the words better.


Checking pronunciation.


If you are not quite sure how a particular word is pronounced, you can check the pronunciation on the Forvo webpage where you can find the words in various English accents as well. Sk.forvo.com


Recording a video.


Another good practice in self-study is recording a video. For example, when you are preparing for a language certificate, pick one of the speaking topics, take some time to think about your answer, and then try to record it on a cellphone or computer. It can be fun and practical at the same time. You will be more aware of your body language and the facial expressions you make whilst speaking, as well. You may also notice how many times you do "hmmmmmm" and learn how to slowly get rid of it. Take note of the mistakes you make and gradually eliminate them.